Các quy định pháp luật về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là một trong những vấn đề mà người dân quan tâm hiện nay. Vậy Nhà nước đã ban hành các chính sách pháp luật gì về các dự án kế hoạch này? Mời bạn đọc cùng chúng tôi tìm hiểu các thông tin liên quan trong bài viết dưới đây.

kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải được lập ra theo đúng quy định của pháp luật do Nhà nước ban hành.

Các quy định pháp luật về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11 có nêu cụ thể về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện như sau:

1. Căn cứ để lập nên quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

a) Quy hoạch sử dụng đất thuộc cấp tỉnh 

b) Quy hoạch toàn bộ tổng thể về mặt phát triển kinh tế – xã hội thuộc cấp tỉnh, cấp huyện;

c) Điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội thuộc cấp huyện, quận, thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh;

d) Hiện trạng sử dụng đất cũng như tiềm năng về đất đai dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch trong kỳ quy hoạch trước. 

đ) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực thuộc cấp huyện, cấp xã;

e) Các định mức sử dụng đất trong quy hoạch;

g) Các nghiên cứu về sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ liên quan đến nhu cầu sử dụng đất.

2. Nội dung chi tiết về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

a) Định hướng sử dụng đất trong vòng 10 năm;

b) Xác định được diện tích tất cả các loại đất có phân bổ trong quy hoạch việc sử dụng đất cấp tỉnh cũng như vấn đề diện tích 

c) Xác định được các khu vực đã và đang sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

d) Xác định được tổng số diện tích của các loại đất đã được xác định tại điều b trong khoản này; 

đ) Tạo lập các bản đồ cho việc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của Nhà nước

e) Đưa ra các giải pháp hiệu quả về việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

3. Căn cứ để lập nên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

a) Được dựa trên các kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các quy hoạch việc sử dụng đất thuộc cấp huyện;

b) Nhu cầu sử dụng đất trong năm đã được phân bổ vào các kế hoạch của các ngành, lĩnh vực với các cấp khác nhau.

c) Căn cứ dựa trên khả năng đầu tư cũng như huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

4. Nội dung chi tiết về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện 

a) Phân tích làm rõ cũng như đánh giá được các kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;

b) Xác định được diện tích các loại đất đã được phân bổ theo từng loại đất có trong kế hoạch. 

c) Xác định được vị trí khu vực có diện tích đất cần phải thu hồi để thực hiện các công trình công cộng phục vụ người dân. 

Trong trường hợp các dự án chỉnh trang, xây dựng công trình kỹ thuật, khu dân cư, … thì cần phải xác định được vị trí, diện tích đất cần thu hồi để có thể đấu giá quyền sử dụng đất dành cho dự án nhà ở , sản xuất dịch vụ, … 

d) Xác định được diện tích các loại đất phải chuyển mục đích sử dụng thí đối với  trường hợp này cần phải có giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định thuộc các điểm a, b, c, d và e trong khoản 1 của Điều 57 tại Luật này trong năm kế hoạch đến chỉ đạo cho từng đơn vị hành chính cấp xã;

đ) Tạo lập nên các bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

g) Đưa ra được các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất một cách hiệu quả hơn.

5. Trường hợp đặc biệt 

Trong trường hợp đối với các quận đã được cơ quan Nhà nước quyết định phê duyệt thì sẽ được quyền không lập quy hoạch sử dụng đất nhưng thay vào đó phải lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Còn đối với kế hoạch quy hoạch cấp tính không phù hợp với diện tích được giao thì cần điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất theo quy định Nhà nước.

kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
Riêng đối với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là được lập hàng năm khác với các cấp còn lại.

Ngoài ra, trong luật còn có quy định về thời gian quy hoạch sử dụng đất thông thường là 10 năm. Đối với các trường hợp kế hoạch sử dụng đất các cấp quốc gia, cấp tỉnh và đất quốc phòng, an ninh có thời gian thấp hơn là 5 năm. Các kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sẽ được lập hàng năm.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải tuân thủ theo một số nguyên tắc có trong Luật Đất đai số 45/2013/QH13.
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải tuân thủ theo một số nguyên tắc có trong Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Và trong bài viết trên chúng tôi đã cung cấp các thông tin liên quan về quy định luật pháp đối với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và một số vấn đề kèm theo. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về các quy định pháp luật của Nhà nước ! 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *